Logo Heemschut
Commissie Gelderland

Apeldoorn Veldhuisstraat 52

Interne pagina

Gerrit, intern
Heemschut heeft telefonisch contact opgenomen met indiener

18 februari 2022 – Er is wederzijds informatie uitgewisseld. Apeldoorn wil het gebied Veldhuis geheel herontwikkelen.

Er is al wel cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Een deel van het (industrieel) erfgoed blijft bestaan en krijgt een herbestemming. Er zullen vele nieuwe woningen worden gebouwd waarbij het accent komt te liggen op hoogbouw. In relatie tot de te behouden kleinschalige bestaande woningbouw levert dit spanningen op.

Indiener zal eerst contact opnemen met de SAM (Stichting Apeldoornse Monumenten) om te kijken hoe die er in staan.

Daarna wordt overlegd wat het beste is. Wellicht in eerste instantie een brief schrijven naar de gemeente om de bezorgdheid te uiten. De plannen zijn zeker nog niet concreet. Men zit nog aan de voorzijde van het proces.

Melding Veldhuisstraat 52 Apeldoorn

16 februari 2022- Wat is het soort cultuurmonument?
Industrieel erfgoed: voormalige radiofabriek uit omstreeks 1920, met veel zichtbare oorlogsschade uit voorjaar van 1945. Het pand heeft de status beschermd, maar verdient m.i. de status van gemeentelijk monument. Het pand maakt deel uit van een ensemble dat met sloop wordt bedreigd, bestaande uit Molenstraat-Centrum 258, 260, 262 en 264.

Wat is de aard van de bedreiging?

Sloop of grove aantasting.

Wat is, voor zover u bekend, de actuele stand van zaken?
Momenteel wordt de door de raad goedgekeurde Conceptvisie Veldhuis, waarvan het radiofabriekje deel uitmaakt, uitgewerkt in een definitief stedenbouwkundig plan/ bestemmingsplan, dat in oktober 2022 ter besluitvorming wordt voorgelegd. Uit de conceptvisie blijkt nog dat de gemeente voornemens is om het fabriekje te behouden, maar uit nadere gesprekken met de gemeente is naar voren gekomen dat sloop of grove aantasting dreigt. Dit geldt ook voor de naastgelegen panden aan Molenstraat-Centrum 258 t/m 264. Het gaat hier om voormalige stallen met hooizolder uit omstreeks 1885 (uniek voor de binnenstad), een dubbele neo-renaissance woning uit circa 1885 en een woon/winkelhuis uit 1935 naar ontwerp van de bekende Apeldoornse architect H. Verkerk.

Bent u zelf eventueel al betrokken bij een actie rond het bedreigde erfgoed? Zo ja: hoe?
Ik heb inspraak kunnen hebben in de raadsvergadering in 2021. Tijdens het inspraakmoment heb ik mijn zorgen en kritiek geuit over de wijze waarop de gemeente Apeldoorn omgaat met het industriƫle erfgoed in de Conceptvisie Veldhuis, waaronder het radiofabriekje en andere genoemde panden vallen. Uit de concept visie blijkt dat het erfgoed niet het uitgangspunt vormt, maar van ondergeschikt belang is. De snelheid waarmee de visie is opgesteld wegens de indieningstermijn voor de provinciale subsidie, die inmiddels onder voorwaarden is verleend, is afleesbaar in de mijn ogen onzorgvuldige en voor het erfgoed schadelijke invullingen met overwegend hoogbouw. Om de gemeente te overtuigen van het behoud van het radiofabriekje en ook een respectvolle inpassing van het industriƫle erfgoed heb ik meerdere ontwerpen en notities voorgelegd. Hierbij ontving ik steun van omwonenden tijdens bewonersbijeenkomsten, en bijval van enkele politieke partijen tijdens de raadsvergadering in 2021.

Zijn er, voor zover u bekend, al andere organisaties bij betrokken? Zo ja: naam/contactpersoon/ contactgegevens
Er zijn voor zover mij bekend is geen andere organisaties bij deze zaak betrokken. Ik heb in de raadsvergadering aangedrongen op het verrichten van een bouwhistorische en cultuurhistorische inventarisatie van het aanwezige erfgoed, maar hierop is naar mijn weten nog geen actie door partijen ondernomen. Ik benader uw organisatie, omdat ik, ondanks actief meedenken en ontwerpen, het gevoel heb dat ik als bewoner en als restauratie-architect niet wordt gehoord. Graag wil ik actie voeren om het radiofabriekje en naastgelegen woningen voor sloop of grove aantasting te behoeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.